Menu

اساسنامه انجمن دانش آموختگان

مقدمه

این آیین نامه در جهت اجرای مصوبه جلسه 375 مورخ 22/2/75 شورای عالی انقلاب فرهنگی و طرح استمرار ارتباط دانشگاه و فارغ التحصیلان، موضوع بخشنامه 11454/11 مورخ 13/5/71 وزارت فرهنگ و آموزش عالی به منظور تعیین ضوابط ایجاد انجمن های دانش آموختگان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تهیه گردیده است و متضمن ضوابط ایجاد انجمن های دانش آموختگان می باشد.

در این آیین نامه به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی به اختصار مؤسسه به وزارت فرهنگ و آموزش عالی «وزارت» و به انجمن دانش آموختگان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی «انجمن» گفته می شود.

بخش اول ملاحظات عمومی

ماده 1- بررسی تقاضای تأسیس انجمن های دانش آموختگان مؤسسات، موافقت با تشکیل آنها، صدور مجوز تأسیس، تجدید پروانه و نظارت بر حسن انجام کار آنها بر عهده وزارت فرهنگ و آموزش عالی است.

ماده 2- انجمن دانش آموختگان جنبه غیر انتفاعی دارد و به فعالیت های علمی، فنی، پژوهشی، فرهنگی، هنری، ورزشی و دیگر فعالیت های صنفی می پردازد.

تبصره: انجمن مجاز به دخالت در امور مدیریت مؤسسه و فعالیت در زمینه های مسایل سیاسی نمی باشد.

ماده 3- پروانه انجمن به نام هیأت مؤسس صادر می شود.

ماده 4- اساسنامه انجمن و هر گونه تغییر در مواد آن باید به تصویب وزارت برسد.

ماده 5- اعضای انجمن ها را دانش آموختگان مؤسسه در مقاطع مختلف تحصیلی و همچنین اعضای هیأت علمی مؤسسه مورد نظر تشکیل می دهند.

بخش دوم نحوه بررسی درخواست ها در وزارت

ماده 6- رسیدگی به درخواست تأسیس انجمن ها و بررسی صلاحیت هیأت مؤسس و هیأت اجرایی و تصویب آنها با کمیسیون انجمن های دانش آموختگان است که به شرح زیر در وزارت تشکیل می شود.

ماده 7- ترکیب اعضای کمیسیون انجمن های دانش آموختگان عبارت است از:

الف) وزیر فرهنگ و آموزش عالی (رئیس کمیسیون)

ب) معاون فرهنگی وزارت

ج) معاون پژوهشی وزارت

د) معاون حقوقی و امور مجلس وزارت

هـ) معاون دانشجویی وزارت

و) چهار نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی

تبصره1: در جلساتی که موضوع انجمن مشخصی مطرح است، رئیس مؤسسه ذیربط با حق رأی دعوت می شود.

تبصره 2: اعضای بند (و) کمیسیون با حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی و به مدت 2 سال منصوب می شوند.

تبصره3: نایب رئیس و دبیر کمیسیون از میان اعضا با حکم وزیر منصوب می شوند.

تبصره4: مسئولیت تشکیل جلسات، ثبت و ضبط صورت مذاکرات، ابلاغ آرا و احکام کمیسیون و دعوت از اعضا برای شرکت در جلسات با دبیر کمیسیون است که در ضمن مسئولیت دبیرخانه کمیسیون را نیز بر عهده دارد.

تبصره5: رئیس کمیسیون حسب مورد و لزوم می تواند از افراد صاحب نظر و متخصصان غیر عضو برای شرکت در جلسات و کسب نظر آنها دعوت کند. در این حال افراد مدعو در رأی گیری شرکت نخواهند داشت.

تبصره6: دبیرخانه کمیسیون در حوزه دفتر وزارتی وزارت فرهنگ و آموزش عالی تشکیل می شود.

ماده 8- وظایف کمیسیون به شرح زیر است:

8-1- رسیدگی به درخواست تأسیس انجمن و صدور مجوز تأسیس

8-2- بررسی صلاحیت های علمی و عمومی اعضای هیأت مؤسس

8-3- تصویب اساسنامه انجمن و نیز هر گونه تغییر در اساسنامه مصوب

8-4- تصویب و اصلاح آیین نامه ها و ضوابط مربوط به تشکیل هیأت بررسی تخلفات، نحوه رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازات های مربوط

8-5- تعیین هیأت بررسی تخلفات و هیأت نظارت بر عملکرد انجمن ها

8-6- تصویب تصمیمات هیأت بررسی تخلفات

8-7- نظارت بر حسن انجام کار انجمن ها

8-9- بررسی و تصویب تشکیلات دبیرخانه، دستورالعمل ها و روش های اجرایی و ضوابط مورد عمل کمیسیون و اجرای آن پس از تأیید رئیس کمیسیون

8-10- تصویب آیین نامه داخلی کمیسیون

ماده 9- جلسات کمیسیون با حضور حداقل 5 نفر از اعضا که رئیس یا نایب رئیس نیز در میان آنها باشند، رسمیت می یابد و تصمیم گیری در خصوص مسائل مطروحه نیز به کسب حداقل 5 رأی موافق منوط خواهد بود.

ماده 10- کمیسیون می تواند حسب مورد و نیاز برای رسیدگی به صلاحیت های علمی و عمومی اعضای هیأت مؤسس یا هیأت اجرایی انجمن ها و یا انجام وظایف دیگر خود، نسبت به تشکیل کمیته های تخصصی اقدام کند.

تبصره1: انتخاب افراد غیر عضو کمیسیون برای عضویت در کمیته های تخصصی بلامانع است.

تبصره2: آرای کمیته تخصصی در صورت تنفیذ از سوی کمیسیون معتبر شناخته خواهد شد.

تبصره 3: کمیته های تخصصی در چارچوب تشکیلات دبیرخانه کمیسیون فعالیت می کنند.

بخش سوم نحوه ارایه و بررسی تقاضاها

ماده 11- تقاضای تأسیس انجمن همراه با فهرست اسامی اعضای هیأت مؤسس و اساسنامه پیشنهادی توسط هیأت مؤسس انجمن به رئیس مؤسسه تسلیم و پس از تأیید وی برای بررسی و تصویب به دبیرخانه کمیسیون ارسال می گردد.

ماده 12- هیأت مؤسس انجمن که در هر حال نباید کمتر از 5 نفر باشد، باید واجد شرایط زیر باشند.

12-1- تابعیت  جمهوری اسلامی ایران

12-2- التزام به قانون اساسی و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران

12-3- داشتن حسن شهرت شغلی و اجتماعی

12-4- داشتن التزام به احکام اسلامی

12-5- نداشتن سوء پیشینه کیفری و وابستگی به احزاب و گروه های محارب با نظام جمهوری اسلامی ایران

12-6- عضویت در هیأت علمی و یا دارا بودن مدرک فارغ التحصیلی از مؤسسه مربوط

تبصره 1: اقلیت های مذهبی باید واجد شرایط تعیین شده از سوی مراجع قانونی باشند.

تبصره 2: تأیید اولیه احراز شرایط مندرج در این ماده با رئیس مؤسسه است.

تبصره 3: در صورت عدم تأیید اعضای هیأت مؤسس می توانند درخواست خود را مستقیماً به دبیرخانه کمیسیون تقدیم نمایند.

ماده 13- اساسنامه پیشنهادی هیأت مؤسس که براساس الگو و مصوب وزارت تهیه می گردد، باید حاوی نکات زیر باشد:

13-1- هدف از تشکیل انجمن، عناوین و زمینه های فعالیت آن

13-2- ارکان تشکیلاتی، شرح وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت هر رکن

13-3- شرایط عضویت در انجمن یا ضوابط لغو و تعیین عضویت

13- 4- نحوه انتخاب مسئولان و کارگزاران

13-5- مرکز اصلی انجمن و نحوه فعالیت احتمالی در سایر شهرستانها

13-6- منابع تأمین مالی

13-7- مدت فعالیت

13-8- شرایط انحلال و تسویه

13-9- نحوه نظارت بر فعالیت انجمن

13-10- عدم دخالت انجمن در امور مدیریت دانشگاه و مسائل سیاسی

ماده 14- پس از صدور مجوز تأسیس انجمن، هیأت مؤسس می تواند برابر مقررات مربوط نسبت به ثبت انجمن اقدام کند.

ماده 15- وظایف هیأت مؤسس به شرح زیر است:

15-1- به تصویب رساندن اساسنامه انجمن

15-2- برگزاری اولین مجمع عمومی ظرف 6 ماه از صدور مجوز تأسیس انجمن طبق اساسنامه

15-3- معرفی اولین هیأت اجرایی که توسط اولین مجمع عموم انتخاب می شود.

15-4- و عضو هیأت اجرایی نیز می باشد.

تبصره1: اولین جلسه مجمع عمومی با رعایت شرایط مندرج در اساسنامه مصوب با حضور نماینده تام الاختیار کمیسیون موضوع ماده 7 رسمیت می یابد.

تبصره 2: اولین هیأت اجرایی و دبیر انتخابی انجمن پس از تأکید کمیسیون ماده 7 رسمیت پیدا می کنند.

ماده16- مدت اعتبار پروانه صادره 4 سال می باشد و انجمن موظف است حداقل سه ماه قبل از انقضای مدت مذکور درخواست تجدید پروانه انجمن را به کمیسیون تسلیم نماید.

ماده 17- اعضای هیأت اجرایی و دبیر انجمن برای مدت 2 سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره: اعضای هیأت اجرایی و دبیر انجمن باید شرایط ماده 12 را که توسط رئیس مؤسسه احراز می شود، دارا باشند.

ماده18- برای هر مؤسسه فقط مجوز تأسیس یک انجمن صادر می شود.

تبصره: مطابق با اساسنامه مصوب، انجمن می تواند شاخه ها و واحدهایی مستقر در دانشکده ها و مراکز وابسته به مؤسسات مربوط داشته باشد.

بخش چهارم نظارت و رسیدگی به تخلفات

ماده 19- به منظور ایجاد هماهنگی های لازم و بحث و بررسی پیرامون سیاست های کلی و نیز رسیدگی به مسائل لازم الرعایه توسط انجمن ها، مجمع دبیران سالی یکبار و به دعوت وزارت تشکیل می شود.

ماده20- به منظور نظارت عالی بر فعالیت های انجمن ها و رسیدگی به تخلفات احتمالی آنان هیأتی تحت عنوان «هیأت نظارت و رسیدگی به تخلفات» مرکب از دو نفر از معاونین وزارت، دبیر کمیسیون، یک یا دو نفر از اعضای هیأت علمی، و دو تن از دبیران انجمن های دانش آموختگان تشکیل می شود. هیأت نظارت و رسیدگی به تخلفات زیر نظر کمیسیون انجمن ها فعالیت می کند، و رئیس آن از بین اعضای هیأت و با حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی تعیین خواهد شد.

تبصره1: اعضای هیأت علمی و دبیران انجمن ها به انتخاب و حکم وزیر و به مدت 2 سال منصوب می شوند.

تبصره2: در جلساتی که موضوع انجمن مشخصی مطرح است، رئیس مؤسسه ذیربط با حق رأی شرکت می کند.

ماده21- فعالیت هیأت نظارت و رسیدگی به تخلفات براساس آیین نامه ای است که به تصویب کمیسیون می رسد و متضمن تنبیهات زیر نیز می باشد:

21-1- تذکر کتبی

21-2- تعطیل موقت از سه ماه تا یک سال

21-3- لغو پروانه و انحلال انجمن

تبصره: هر گاه انجمن مرتکب خلافی شود که بنا بر قوانین کشوری مستوجب کیفر باشد پرونده مربوط توسط دبیر کمیسیون به مراجع ذیصلاح قضائی ارسال خواهد شد.

ماده 22- این آیین نامه در 22 ماده و 11 تبصره در تاریخ 7/4/1377 به تصویب وزیر فرهنگ و آموزش و عالی رسید و از تاریخ ابلاغ قابل اجراست. کلیه آیین نامه های قبلی لغو می گردد.